ការអធិស្ឋាន

Prayer for Birthday

 • មិនមានសេចក្ដីអធិស្ឋានទេ.

Prayer for Faith

 • មិនមានសេចក្ដីអធិស្ឋានទេ.

Prayer for Help

 • មិនមានសេចក្ដីអធិស្ឋានទេ.

Prayer for Protection

 • មិនមានសេចក្ដីអធិស្ឋានទេ.

Prayer for Children

 • មិនមានសេចក្ដីអធិស្ឋានទេ.

Prayer for Guidance

 • មិនមានសេចក្ដីអធិស្ឋានទេ.

Prayer for Hope

 • មិនមានសេចក្ដីអធិស្ឋានទេ.

Prayer for Sickness

 • មិនមានសេចក្ដីអធិស្ឋានទេ.

Prayer for Food

 • មិនមានសេចក្ដីអធិស្ឋានទេ.

Prayer for Healing

 • មិនមានសេចក្ដីអធិស្ឋានទេ.

Prayer for Peace

 • មិនមានសេចក្ដីអធិស្ឋានទេ.

Prayer for Strength

 • មិនមានសេចក្ដីអធិស្ឋានទេ.