ភ្ជាប់មនុស្សក្នុងសាសនាដូចគ្នា

ចូរស្ដាប់នូវអ្វីដែលមនុស្សអធិស្ឋាន

សូមអធិស្ឋានសម្រាប់សំណើការអធិស្ឋាន

ចុះ​ឈ្មោះ

វាមានសេរីភាពក្នុងការអធិស្ឋាន

តាមរយៈការចុះហត្ថលេខាអ្នកយល់ព្រមទៅនឹងយើង លក្ខខណ្ឌ & គោលនយោបាយភាពឯកជន