Are you a prayee?

Create Prayee account to write your prayer request.

Join

Ama, nananalangin ako para sa paggaling sa pamamagitan ng Iyong awa at gawa ng Iyong Anak na si Jesucristo. Mangyaring bigyan ako ng pasensya, ginhawa at lakas kapag nasasabik ako sa mga pisikal na problema, emosyonal na mga pakikibaka o masamang balita. Tulungan mo akong huwag sumuko dahil alam kong ang aking hinaharap sa Iyo ay puno ng pangako at pag-asa!
#prayer #healing #sickness #pain #endurance #courage #strength #comfort
Father, I'm praying for healing through Your mercy and the work of Your Son, Jesus Christ. Please give me patience, comfort, and strength when I'm overwhelmed by physical problems, emotional struggles or bad news. Help me never to give up because I know that my future in You is full of promise and hope!
#prayer #healing #sickness #pain #endurance #courage #strength #comfort
Lord, you told Jeremiah, “I will heal my people and will let them enjoy abundant peace and security.” (Jeremiah 33:6) Father, I pray for the healing of my body so that I, together will all my beloved, can enjoy Your bountiful gifts and love.
#prayer #sickness #healing #joy #strength